معیارهای پذیرش و ارزیابی ایده ها و طرح های نوآورانه

پذیرش ایده‌ها / طرح‌های نوآورانه در مرکز نوآوری مایا به‌طور کلی

بر اساس شش معیار اصلی زیر صورت می‌گیرد.

تکراری نبودن ایده

. ایده‌های پیشنهادی نباید با طرح‌های قبلی مرکز تشابه داشته باشند. .ایده‌های پیشنهادی نباید به‌طور مستقیم از طرف هلدینگ، شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ یا بانک ملت مورد حمایت مالی قرار گرفته باشند.

مشخصات تیم کاری

داشتن نیروهای متخصص مرتبط با ایده پیشنهادی، میزان حضور فعال آنها در تیم و وجود سوابق کاری و پژوهشی مرتبط با ایده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین انتظارات پیشنهاد‌دهنده از مرکز و میزان سودمندی ایشان در مرکز و کمک به مسیر توسعه آن ارزیابی می‌شود. شرایط همکاری مجدد با افراد / گروه‌های نوآور در ادامه ذکر شده‌اند

مشخصات تیم کاری

. ایده‌های پیشنهادی نباید با طرح‌های قبلی مرکز تشابه داشته باشند. .ایده‌های پیشنهادی نباید به‌طور مستقیم از طرف هلدینگ، شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ یا بانک ملت مورد حمایت مالی قرار گرفته باشند.

مشخصات تیم کاری

در این قسمت سیاست پیشنهاددهنده ایده در تامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی و مزیت فناوری مورد نظر بر جایگزین‌های موجود بررسی می‌شود.

اهداف و ایده محوری

اهداف ایده‌های پیشنهادی باید از نظر اجرایی و اقتصادی امکان پذیر و مورد نیاز هلدینگ باشد. همچنین ایده محوری باید نوآورانه، متکی به فناوری مالی و قابل تبدیل به محصول، خدمت یا تجاری‌سازی باشد و در چارچوب محورهای مورد حمایت مرکز قرار گیرد.
- موضوع طرح باید منطبق با یکی از حوزههای تخصصی تعیین شده در برنامه توسعه مرکز باشد.
- فهرست حوزه های تخصصی مصوب به شیوه های مناسب منتشر و اطلاع‌رسانی می شود.
- در مواردی که موضوع طرح در برنامه توسعه مرکز نباشد، پس از بررسیهای کارشناسی جهت تصمیمگیری به شورای سیاستگذاری مرکز ارجاع میشود. .
-از نظر شرایط توسعه‌یافتگی در جهان در مرحله معرفی، رشد یا بلوغ باشد. ایده‌هایی که در مرحله افول باشند قابل پذیرش نیستند.

مشخصات اقتصادی و بازار

در این قسمت سیاست پیشنهاددهنده ایده در تامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی و مزیت فناوری مورد نظر بر جایگزین‌های موجود بررسی می‌شود.

معیارهای پذیرش تداوم همکاری

ارزیابی افراد / گروه‌های نوآور برای همکاری‌های آتی یا خاتمه همکاری و خروج از مرکز بر اساس معیارهای اصلی زیر صورت می‌گیرد

قابلیت کار گروهی افراد نوآور -پویایی/ ساختار و سازمان گروه‌های نوآور

رشد فرد / گروه نوآور از لحاظ فنی و توسعه فناوری

رشد افراد / گروه‌های نوآور از لحاظ توانمندی ایده‌سازی و حل مسئله- رشد مدیریت اقتصادی افراد گروه‌های نوآور (نگرش کاهش هزینه‌ها، درآمدزایی، توسعه بازار)

همین حالا شروع کنید

همین حالا میتونید برای جذب سرمایه و استفاده از خدمات شتابدهی برای اجرا یا توسعه<br> ایده یا طرح خود اقدام کنید

سبد خرید